Guguritan Nyaeta: Pengertian, Ciri Ciri & Contoh [Lengkap]

Guguritan nyaeta karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi anu kauger atawa kaiket ku aturan pupuh. Ini adalah pengertian Guguritan dalam bahasa Sunda.

Dalam bahasa Indonesia sendiri, Guguritan merupakan sebuah karangan puisi yang dibuat dengan syair-syair halus serta dengan penulisan menggunakan gaya tulisan khusus.

Ya kalo dalam bahasa Indonesia, Guguritan itu adalah puisi. Dibuat dengan gaya bahasa khusus dan penulisan yang beda dengan karya tulis lainnya.

Guguritan Nyaeta?

Guguritan nyaeta karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi anu kauger atawa kaiket ku aturan pupuh.

Conto lian puisi Sunda anu kaiket ku aturan pupuh nyaeta wawacan. Ditilik tina wangun eusina, aya dua rupa puisi Sunda, nyaeta puisi nu eusina mangrupa carita jeung puisi Sunda anu eusina mangrupa carita.

Guguritan kaasup kana wangun puisi anu eusina henteu mangrupa carita. Sedengkeun wawacan kaasup kana wangun puisi anu eusina mangrupa carita.

Conto puisi Sunda lianna anu eusina henteu mangrupa carita nyaeta saperti sajak, mantra, sisindiran, pupujian jeung kawih.

Sedengkeun conto puisi Sunda lianna anu eusina mangrupa carita nyaeta saperti carita pantun.

Ciri Ciri Guguritan

Guguritan oge boga sababraha ciri nu ngabedakeun karya tulis ieu jeung karya tulis nu sejenna. Sababaraha ciri Guguritan di antarana nyaeta:

 • Kaiket ku patokan jeung aturan khusus
 • Boga guru lagu
 • Boga guru wilangan
 • Pendek, beda jeung carita

Unsur-Unsur Dalam Guguritan

Guguritan adalah salah satu karya sastra Sunda dalam bentuk puisi. Ada puisi Sunda yang terikat oleh aturan dan ada juga puisi Sunda yang tidak terikat oleh aturan.

Guguritan merupakan salah satu contoh puisi Sunda yang terikat oleh aturan, yaitu aturan pupuh. Sedangkan contoh puisi Sunda yang tidak terikat oleh aturan adalah seperti sajak, mantra dan kawih.

Sama seperti bentuk puisi lainnya, lirik yang ada di dalam guguritan memiliki unsur-unsur yang dapat digunakan untuk menganalisa atau mengapresiasi isi dari guguritan tersebut.

Adapun beberapa unsur yang ada dalam Guguritan di antaranya yaitu sebagai berikut:

 • Unsur tema
 • Unsur nada dan suasana
 • Unsur rasa, dan
 • Unsur amanat

Contoh Soal Tentang Guguritan Bahasa Sunda

Adapun beberapa contoh Guguritan nyaeta:

1. Guguritan nyaeta?

Jawaban: Guguritan nyaeta karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi anu kauger atawa kaiket ku aturan pupuh.

2. Guguritan nyaeta karangan karangan tulisan nu di wangun?

Jawaban: Guguritan nyaeta karangan karangan tulisan nu di wangun Pupuh.

3. Guguritan Lamun Disawang Tina Wangunna Kaasup Kana Wangun?

Jawaban: Guguritan Lamun Disawang Tina Wangunna Kaasup Kana Wangun Puisi.

Kumpulan Contoh Guguritan Bahasa Sunda

Adapun beberapa contoh Guguritan nyaeta:

1. Contoh Guguritan Pupuh Kinanti

Kuring guligah keur nunggu (8-u)
nungguan kakasih ati (8-i)
nu lawas teu cacarita (8-a)
ayeuna can nepi-nepi (8-i)
waktu karasana lila (8-a)
kuring nunggu nu can nepi (8-i)

2. Guguritan Pupuh Asmarandana

Mahoni di Cipaganti
Tanjakan jalan ka Lémbang
Ngasona di Gegerkalong
Jauh kénéh ka Burangrang
Ari rét ka Manglayang
Aya gupay ti nu jauh
Mega sutra lir salempay

3. Contoh Guguritan Pupuh Sinom

Sareupna lebah Labuan
pamayang muru basisir
layarna sabelegbegan
hideung dina latar kuning
layung keur meujeuhna jadi
pur ngempur luhureun laut
dikarawang ku kalangkang
poék ngahaeub ka peuting
geus reupreupan kalapa antay-antayan

Jumlah Istilah Dina Guguritan Nyaeta?

Adapun beberapa istilah dalam guguritan nyaeta:

 • Padalisan (bait)
 • Guru Wilangan (jumlah enggang dina unggal padalisan)
 • Guru Lagu (dangdingdungna sora vokal dina enggal panung tung)

Artikel Menarik Lainnya: