Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Pendidikan [Lengkap]

Artikel bahasa Sunda tentang pendidikan ini merupakan artikel yang berbicara tentang pendidikan serta seperti apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki tingkat pendidikan berbeda-beda.

1 Fashion murah

Pada umumnya semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas hidupnya. Namun, itu semua tidak semata-mata karena pendidikan.

fashion muslim murah

Karena banyak di luaran sana yang hanya lulusan SD sukses dibanding yang berpendidikan tinggi. Tapi jika tidak diiringi kerja keras, rajin dan disiplin itu semua hanyalah mimpi.

Dan kerja keras yang tinggi dan didukung dengan pendidikan tentu saja akan semakin mudah untuk mencari kerja.

Contoh Artikel Bahasa Sunda Tentang Pendidikan

Berikut ini merupakan 5 contoh artikel bahasa sunda tentang pendidikan, yaitu adalah:

1. Pendidikan Pikeun Ningkatkeun Kualitas Kahirupan

Pendidikan tangtu bakal penting pisan pikeun ningkatkeun kualitas hirup urang. Jalma anu berpendidikan tangtu bakal loba anu ngabutuhkeun. Ku pendidikan ogé bisa ngawujudkeun boga pagawean anu hade.

1 Fashion murah

Pendidikan anu ku urang boga leuwih hade di manfaatkeun ameh teu saukur jadi kertas hungkul. Pendidikan anu pernah dilakonan bakal poho lamun teu di manfaatkeun atawa di prakteken.

Jeung tangtu pasti lamun teu di prakteken eta pendidikan teh moal aya hartina. Saalus-alusna mahkluk anu bermanfaat jang anu séjéna. Kitu deui urang lamun hayang élmuna manfaat sok gunakeun.

Carana bisa di prakteken ku di gawe anu sejalur jeung pendidikan anu pernah dilakonan baheula.

2. Pendidikan Pikeun Kamajuan Diri

Pendidikan lain ukur bisa diteangan di sakola wungkul. Tapi dimana bae urang ayeuna, indung bapa kudu mere conto nu bener pikeun anakna, misalna tina pendidikan sopan santun, agama, lingkungan jeung sajabana.

Naon atuh kauntungan jalma anu miboga pendidika pikeun diri aranjeuna, nyaeta pikeun:

  • Ngajadikeun jalma leuwih pinter
  • Nyaho kana hal anu bener heuntena
  • Bakal jadi leuwih bijak
  • Babari neangan pagawean
  • Mikir nu leuwih bener

Pendidikan anu saé tangtos ageung pisan manfaatna pikeun kahirupan saha baé éta jalmana. Aya papatah nu nyebutkeun “Tungtut élmu nepi ka negeri China”.

1 Fashion murah

Éta téh hartina urang kudu di ajar saluhur-luhurna pikeun ningkatkeun kualitas kahirupan nu bagja ajang eungke kapayuna.

3. Pendidikan Pikeun Ningkatkeun Karir Jeung Karakter

Pendidikan bisa ningkatekeun karir atawa golongan jeung ningkatkeun gajih atawa bayaran nalika di gawé salah sahijina nyaeta golongan PNS.

Teu saetik jalma anu nungtut sakola deui ku lantaran butuh nambah gajih jiga dina golongan PNS. Pendidikan anu handap bakal di gajih ku harga anu saeutik. Contona loba anu lulusan SD sakola deui paket B ameh bisa saderajat SMP.

Gajih SMP jeung SMA nu PNS tangtu beda. Kusabab éta loba anu sakola deui ngiluan paket C ngarah boga ijazah SMA.

Teu nepi didinya loba anu nuluykeun kuliah deui sok sanajan kuliah na kelas karyawan nu penting boga ijazah S1. Sabab gajihna leuwih gedé tibatan anu kaluar SMA. Jadi bisa dibuktikeun lamun pendidikan bisa ningkatkeun karir.

Salah sahijina tadi jiga golongan PNS anu perlu pendidikan ameh bisa naeken karir atawa golongan jeung tangtu naekeun gajih.

1 Fashion murah

Salain ti naekeun karir pendidikan oge bisa ningkatkeun karakter. Ku ayana pendidikan tiasa ngajarkeun urang kana sopan santun jeung hal-hal anu leuwih bener.

Pendidikan ogé tiasa masihan rencana anu hade pikeun kahirupan ka hareupna. Ku ayana pendidikan urang jadi bisa ngerencanakeun mangsa hareup nu leuwih bener.

Serta bisa nyokot kaputusan anu bener tina kahirupan intina bisa nyieun urang leuwih hadé jeng bagja engkéna.

4. Pendidikan Ngabantu Pikeun Kamajuan Bangsa

Salah sahiji tujuan pendidikan nyaéta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kahirupan anu cerdas bisa di benangkeun ku cara nempuh pendidikan bener.

Bangsa urang bakal maju lamun bangsana berpendidikan artina baroga élmu. Tapi salian ti élmu urang ogé kudu ngabogaan iman.

Sabab, lamun urang boga élmu hungkul teu boga iman. Urang bakal ngahalalkeun sagala cara ameh bisa menangkeun anu dipikahayang atawa hasrat nafsu sorangan. Contona anu kurupsi.

1 Fashion murah

Anu korupsi éta téh lain jalma barodo tapi jelema palalinter. Ku sabab élmuna teu maké iman jadi kapinterana kalah di paké korupsi.

Kumaha anu iman tapi teu boga élmu eta ogé bakal sasab. Naon-naon anu perkara teu maké élmuna éta jalma saukur tuturut munding hungkul.

Jadi, pendidikan ngabantu pikeun kamajuan bangsa lamun ieu nu baga élmu di barengan ku boga iman. Ku sabab bangsa ngabutuhkeun jalma pinter tur bener.

Kumaha carana atuh ameh nu pinter tur bener. Éta téh kumaha madrasah atau sakola mimitina. Dimana nu jadi kolot nyontoan bener kanu jadi anakna. Jeung di sakola terus diajarkeun karakter atau pendidikan karakter.

5. Pendidikan Karakter

Tiap-tiap jalma pasti nagbogaan karakter sewang-sewang. Teu budak, teu kolot teu wanoja pasti ngagaduhan karakter. Kumaha cara ngawangun karakter jeung mageuhanana sangkan budak jadi jalma anu bener.

Aya sababaraha cara anu ku urang lakonan sangkan ieu budak ngabogaan karakter anu panjeug jeung bener, nyaeta:

1 Fashion murah

• Ngarubah Pamikiran Masyarakat

Pamikiran masyarakat yén anu buukna rancung eta teh salah éta téh budak bangor padahal acan tangtu buuk rancung atawa henteu teu jadi jaminan éta téh budak hadé.

• Béré kabébasan mikir

Ngarah mageuhan karakter budak sok titah sena mikiran neangan solusi ku sorangan. Tong waka di salahkeun ganti cara mamatahan budak ku cara ngadeukeutkeun omongan bari sena boga pamadegan sorangan luruskeun lamun salah ku pamikiran anu kritis jeung logis ameh budak ngarti.

• Pandidikan karakter di sakola

Lamun di imah geus diajarkeun karakter kudu kolaborasi di sakola ogé ameh budak panceug karakterna. Sakola kudu aya pendidika karakter tong saukur dina visi misi hungkul tapi kudu bari jeung prak-prakanana.

1 Fashion murah

• Kudu loba maca

Béré motivasi budak supaya resep kana maca. Jeung motivasi lingkungana budak anu resep maca bakal jadi budak anu teliti jeung luas wawasana.

Artikel Menarik Lainnya:

Blog Literasi dan Dunia Teknologi

Menu